8.9 C
Otočac
Petak, 5 ožujka, 2021

Danas sjednica Općinskog vijeća Općine Perušić

Danas se održava sjednica Općinskog vijeća Općine Perušić za koju je predložen sljedeći d n e v n i   r e d

Aktualni sat

 1. Usvajanje  zapisnika sa LVII. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Perušić za 2021. godinu
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić za 2021. godinu
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području Općine Perušić za 2021. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Perušić za 2020. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Perušić za 2020. godinu
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i kulturi Općine Perušić za 2020. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Perušić za 2020. godinu
 10. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Perušić za 2020. godinu
 11. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara Općine Perušić  za 2020. godinu
 12. Prijedlog Statuta Općine Perušić
 13. Prijedlog Poslovnika Općine Perušić
 14. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Perušić
 15. Prijedlog Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Općini Perušić
 16. Prijedlog Odluke o dopuni Socijalnog programa Općine Perušić za 2021. godinu
 17. Prijedlog Plana operativne provedbe aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2021. godini 
 18. Ostalo