II. (ciljane) IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA – prijedlog plana za javnu raspravu

III. (ciljane) izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Senja, izrađuju se temeljem Odluke o izradi III. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja br. 6/16) te temeljem Izmjene i dopune Odluke o izradi III. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja br. 3/17).
Ove III. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Senja (dalje: Izmjene i dopune) izrađuju su sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i ostalim zakonima i propisima koji pokrivaju problematiku prostora za koji se izrađuju te sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04-ispravak i 163/04), u mjeri prilagođenoj Izmjenama i dopunama.
Nositelj izrade Izmjena i dopuna je Jedinstveni upravni odjel Grada Senja. Odgovorna osoba je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja. Stručni izrađivač Izmjena i dopuna je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

>>JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA

I. TEKSTUALNI DIO

>>Odredbe za provođenje

II. GRAFIČKI DIO

>>01_KriviPut_-4.1.2.
>>02_SvJuraj_-4.2.1.
>>korištenje i namjena površina-I
>>Promet_-I
>>Uvjeti za korištenje uređjnje i zaštitu prostora_-I

III. PRILOZI

>Obrazloženje_III. CILJANE IZMJENE I DOPUNE PPU GRADA SENJA
>>Sažetak za javnost_III. CILJANE IZMJENE I DOPUNE PPU GRADA SENJA