Obrazloženje uplatnice za komunalnu naknadu za stanovnike Brinja

OBRAZLOŽENJE ZA PRIMLJENE UPLATNICE ZA KOMUNALNU NAKNADU I NAKNADU ZA UREĐENJE VODA

Shodno većem broju upita, u nastavku dajemo kratko pojašnjenje za dobivene uplatnice za plaćanje komunalne naknade i naknade za uređenje voda. 

Dakle,naknada za uređenje voda nije nova obveza već se radi o obvezi koja je do 2019. godine bila u domeni Hrvatskih voda za koju su i izdavali uplatnice.

Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva NN 66/19 čl. 17 stupila je obveza da na nekretnine na koje se obračunava i plaća komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu JLS, uz komunalnu naknadu naplaćuje se naknadu za uređenje voda. 

Naknada za uređenje voda za zemljište i druge nekretnine obračunava se i plaća prema jedinici površine (m2).  
Uz navedene uplatnice, dostavljena su i rješenja o obračunu naknade za uređenje voda. 
Slijedom gore iznesenih informacija, Općina Brinje je bila u obvezi preuzeti navedeni posao, te uz uplatnice za komunalnu naknadu dostaviti i uplatnice za naknadu za uređenje voda koje su do 2019. godine dobivane iz Hrvatskih voda – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Lika, Podvelebitsko primorje i otoci“, Senj.  
Na primljenim uplatnicama je jasno naznačeno i razdvojeni iznos koji se odnosi na naknadu za uređenje voda i komunalnu naknadu, te je svaki obveznik dobio i rješenje o obračunatoj naknadi za uređenje voda kako je to propisano i Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva.
Također, primljene uplatnice su izdane početkom 2020. za cijelu godinu i formirane su tako da na jednoj uplatnici su obračunate naknade za 4 mjeseca. 
Naknada za uređenje voda je obveza utemeljena Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine br. 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19), Uredbi o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine br. 82/10, 108/13) te Pravilniku o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (Narodne novine br. 83/10, 126/13), a obračunava se i plaća na području cijele države.
Odgovornost za upravljanje vodama i javnim vodnim dobrom, zaštitnim i hidromelioracijskim vodnim građevinama u Republici Hrvatskoj, povjerena je Hrvatskim vodama. Hrvatske vode su javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. 
U okviru Hrvatskih voda Općina Brinje spada pod Vodnogospodarsku ispostavu za mali sliv „Lika Podvelebitsko Primorje i otoci“.
Obveznici plaćanja naknade za uređenje voda su vlasnici ili korisnici zemljišta i drugih nekretnina na određenom slivnom području, odnosno naknadu za uređenje voda plaćaju i svi obveznici plaćanja komunalne naknade. 
NAPOMENA: KOMUNALNA NAKNADA OPĆINE BRINJE NIJE UVEĆANA,VEĆ SU NA ISTOJ DOBIVENOJ UPLATNICI OBRAČUNATE DVIJE NAKNADE: NAKNADA ZA UREĐENJE VODA I KOMUNALNA NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU NA RAČUN OPĆINE BRINJE S TIME DA NAKON ZAPRIMLJENIH UPLATA OPĆINA BRINJE PREBACUJE HRVATSKIM VODAMA IZNOS NAKNADE ZA UREĐENJE VODA.
Činjenica je da smo temeljem predmetnog Zakona samo preuzeli dodatne poslove.

HVALA NA RAZUMJEVANJU!

( OB)