7 C
Otočac
Četvrtak, 26 studenoga, 2020

Općina Perušić traži komunalno poljoprivrednog redara

KOMUNALNO POLJOPRIVREDNI  REDAR- jedan izvršitelj/ica do povratka djelatnika sa roditeljskog dopusta

Osoba mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osoba mora ispunjavati sljedeće stručne uvjete:

 1. srednja stručna sprema društvene, tehničke ili poljoprivredne škole;
 2. poznavanje rada na računalu;
 3. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 4. poznavanje minimalno jednog svjetskog jezika ( po mogućnosti engleskog)
 5. vozačka dozvola B kategorije.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima se sukladno članku 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalno i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( „ Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)  se smatra iskustvo ( služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne ( regionalne)samouprave, državna služba,javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavac, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti li obavljanje djelatnosti u međunarodnim organizacijama ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( „ Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice,vojne iskaznice,putovnice ili domovnice),
 3. presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
 4. preslika vozačke dozvole
 5. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
 6. a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
 7. b) dokaz o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu iz kojega je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojemu je kandidat obavljao navedene poslove.
 8. izjava da ne postoje zapreke po čl. 15 i čl. 16 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi za prijam u službu
 9. dokaz o poznavanju engleskog jezika ( vlastoručno potpisanu izjavu, svjedodžbu ili certifikat)

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave oglasa na burzi rada neposredno ili poštom na adresu : Općina Perušić,Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić.

Osoba koja ne ispunjava formalne uvjete  ili koja nije ponijela potpunu i pravodobnu prijavu ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji dužni su uz prijavu dostaviti i dokaze propisane člankom 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i ostvaruju pravo prednosti samo pod jednakim uvjetima.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja kao i intervjua objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za provedbu testiranja na Internet stranici: www.perusic.hr. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će o istome obaviješteni telefonskim putem ili putem e-maila.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

Izabrani kandidat biti će pozvan da prije donošenja Rješenja  prijamu dostavi uvjerenje o nekažnjavanju,ne starije od tri mjeseca kao i uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti.

Dostavljeni osobni podaci koristiti će se isključivo u svrhu provedbe oglasa i u druge svrhe se neće koristiti.

Općina Perušić ima pravo poništiti raspisani natječaj ili ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata sukladno članku 24 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj samoupravi).

(OP)