Utorak, 21 svibnja, 2024

Općina Brinje raspisala natječaj za učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 11. Odluke o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije, br. 17/15, 10/19, 27/20) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021. KLASA: 604-01/20-01/03, URBROJ: 2125/04-20-01 od 26.10.2020. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje 

N A T J E Č A J 
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021.I.

Raspisuje se natječaj za:• 7 stipendija učenicima srednjih škola, po 400,00 kn mjesečno• 4 studentske stipendije, po 500,00 kn mjesečno II.Stipendija se isplaćuje za školsku/akademsku godinu 2020./2021. Apsolventi imaju pravo na stipendiju za vrijeme redovnog apsolventskog staža. III.Stipendije se ne isplaćuju za mjesec srpanj i kolovoz učenicima srednjih škola, odnosno za srpanj, kolovoz i rujan studentima. IV.Pravo na stipendiju ne može ostvariti student za drugo obrazovanje istog stupnja, odnosno za studij koji se razlikuje od obrazovanja za koje je već prethodno ostvario pravo na dodjelu stipendije. V.Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Brinje i koji nisu korisnici stipendije ili novčane pomoći odobrene od strane drugog subjekta, te ispunjavaju slijedeće uvjete: • učenici: za učenike srednjih škola koji upisuju 1. razred srednje škole boduje se prosjek ocjena petog do osmog razreda osnovne škole, a za učenike koji upisuju drugi, treći ili četvrti razred srednje škole boduje se prosjek ocjena iz dosad položenih razreda srednje škole na način da im je prosjek ocjena najmanje 3,51. • studenti: za studente koji upisuju prvu godinu studija prosjek ocjena prvog do četvrtog razreda srednje škole mora iznositi najmanje 4,01. • za studente koji upisuju drugu, treću, četvrtu ili višu godinu studija prosjek ocjena iz dosad položenih godina studija mora iznositi najmanje 3,51. VI.Učenici i studenti koji ne ostvare minimalan prosjek ocjena 3,50 ne mogu ostvariti pravo na dodjelu stipendija. VII.Zahtjevi se zaprimaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Brinje, a u postupak rješavanja uzimat će se samo pravovremeni i potpuno dokumentirani zahtjevi. Natječaj će biti objavljen na web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) dana 27. listopada 2020. godine (utorak) i na oglasnoj ploči Općine Brinje. Zahtjevi se dostavljaju u Općinu Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje, osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom: – Natječaj za dodjelu stipendija -, „NE OTVARAJ“. Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje ili na web stranici: www.brinje.hr; VIII.Uz prijavu (zahtjev, molba) na natječaj za dodjelu stipendije svaki je student/učenik obvezan priložiti:1. presliku domovnice,2. presliku osobne iskaznice,3. potvrdu o redovnom upisu na studij odnosno potvrdu o upisu u srednju školu,4. dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkoga kućanstva za tri mjeseca koje prethode mjesecu u kojem se raspisuje natječaj u obliku potvrde poslodavca za članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili potvrde o visini mirovine za umirovljenike, ili javnobilježnički ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada, te u obliku potvrde Prijave poreza na dohodak iz prethodne godine za fizičku osobu obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,5. presliku svjedodžbe ili indexa sukladno članku 9. točke 1. a-c Odluke o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita. 6. potvrde o osvojenim nagradama na natjecanjima u znanju osvojene u prethodnoj godini školovanja te potvrdu o statusu kategoriziranog vrhunskog sportaša,7. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,8. ostalu dokumentaciju kojom podnositelj zahtjeva može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog i socijalnog položaja prema kriterijima iz odluke (djeca roditelja poginulih u ratu, broj ostalih članova domaćinstva koji se istovremeno školuju),9. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi. IX.Povjerenstvo za dodjelu stipendija razmatra pristigle zahtjeve te kreira bodovnu listu sukladno kriterijima iz članka 9. i 10. Odluke o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije, br. 17/15, 10/19, 27/20). Ako za srednjoškolsku ili studentsku stipendiju pristigne manje zahtjeva od predviđenih natječajem preostali broj stipendija dodijelit će se za stupanj obrazovanja u kojem je pristiglo više zahtjeva. Bodovna lista objavit će se na oglasnoj ploči Općine Brinje u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva. Sa učenicima/studentima koji ostvare pravo na stipendiju sklopit će se pisani ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati sva prava i obveze. Redoslijedna lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Brinje. X.Obveza vraćanja primljenog iznosa stipendije nastaje:– ako stipendist prekine ili ne završi Ugovorom utvrđeno školovanje,- ukoliko se prilikom revizije utvrdi da korisnik stipendije ne ispunjava Ugovorom preuzete obveze obustaviti će se isplata stipendije i raskinuti ugovor o stipendiranju,- Ako stipendist, kojem je odobreno mirovanje prava i obveza iz Ugovora o stipendiranju, ni nakon isteka ugovorenog roka ne upiše narednu godinu školovanja raskida se Ugovor o stipendiranju,- ostalim slučajevima neispunjenja obveza iz Ugovora o stipendiranju XI.Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 053/701-270. Predsjednik Povjerenstva
Marijan Bardiovski, ing.
Natječaj – dodjela stipendija 2020.
Obrazac – zahtjev za dodjelu stipendija 2020.Odluka o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentimaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija 2019.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija 2020.