Poziv na dostavu ponuda za novi cjenik komunalnih usluga

Komunalno društvo Brinje d.o.o ( dalje u tekstu : Naručitelj ) pokrenula je nabavu usluge za izradu
prijedloga Cjenika odnosno CJENIKA za komunalnu uslugu odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada kao i Izjave za korisnike prema novoj Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017)

Molimo da tražene ponude u što kraćem vremenskom roku( rok deset dana ) zainteresirani dostave na adresu: Komunalno društvo Brinje d.o.o, Frankopanska 35,53260 Brinje ili na e-mail : komunalno@brinje.tcloud.hr

(Opcina brinje)